CBTT v.v báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin Công Bố Thông Tin về việc: báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Quý khách hàng & đối tác có thể xem và tải tại ĐÂY