CBTT v.v thay đổi nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v thay đổi nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem và tải: Tại đây