Ông Nguyễn Ngọc Anh

Ông Nguyễn Ngọc Anh

Quốc tịch Việt Nam

Thạc sỹ Quản trị quản trị kinh doanh

Sinh năm 1970

Phó Tổng Giám đốc

Ban điều hành

Sinh năm 1970 tại Hải Phòng.

Trình độ:

- Thạc sỹ Quản trị quản trị kinh doanh;

- Kỹ sư Hàng hải.

Quá trình công tác:

- Từ 12/1993 - 02/1998: Nhân viên - Phòng Bảo hiểm hỏa hoạn và Rủi ro đặc biệt - Cty Bảo hiểm TP.HCM.

- Từ 02/1998 – 09/2000: Nhân viên - Phòng Quản lý Nghiệp vụ - Cty Bảo hiểm TP.HCM.

- Từ 10/2000 – 06/2004: Phó Phòng - Phòng Quản lý Nghiệp vụ - Cty Bảo hiểm TP.HCM.

- Từ 06/2004 – 03/2021: Phó Giám đốc - Ban Bảo hiểm Tài sản và Kỹ thuật - TCT CP Bảo Minh.

- Từ 04/2021 – 01/2023: Giám đốc - Ban Bảo hiểm Tài sản và Kỹ thuật - TCT CP Bảo Minh.

- Từ 01/2023 – nay: Phó Tổng Giám đốc - TCT CP Bảo Minh