Ông Nguyễn Thành Nam

Ông Nguyễn Thành Nam

Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân

Sinh năm 1971

Phó Tổng Giám đốc

Ban điều hành

Sinh năm 1971.

Trình độ:

- Cử nhân Thống kê;

- Cử nhân Tiếng Anh.

Quá trình công tác:

01/1995 – 03/1996: Nhân viên phòng Bảo hiểm hỏa hoạn và Rủi ro đặc biệt – Cty Bảo hiểm TP.HCM

04/1996 – 09/2000: Nhân viên phòng Tái Bảo hiểm – Cty Bảo hiểm TP.HCM

10/2000 – 01/2006: Phó phòng Tái Bảo hiểm – Cty Bảo hiểm TP.HCM

02/2006 – 08/2006: Phó phòng PT. Phòng Tái Bảo hiểm - TCT CP Bảo Minh

08/2006 – 10/2011: Phó Giám đốc PT. Ban Tái Bảo hiểm - TCT CP Bảo Minh

10/2011 – 22/09/2023: Giám đốc Ban Tái Bảo hiểm - TCT CP Bảo Minh

22/09/2023 - nay: Phó Tổng Giám đốc TCT CP Bảo Minh