Ông Vũ Hải Lâm

Ông Vũ Hải Lâm

Quốc tịch Việt Nam

Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

Sinh năm 1985

Phó Tổng Giám đốc

Ban điều hành

Sinh năm 1985 tại Hải Phòng.

Trình độ:

- Thạc sỹ Quản lý Kinh tế;

- Cử nhân Kinh tế;

- Cử nhân Chính trị học;

- Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính.

Quá trình công tác:

- Từ 11/2007 – 09/2008: Nhân viên - Phòng Bảo hiểm số 3 - Bảo Minh Bắc Giang.

- Từ 09/2008 – 02/2009: Phó phòng - Phòng Kế toán – Tổng hợp - Bảo Minh Bắc Giang.

- Từ 02/2009 – 03/2010: Phó phòng phụ trách - Phòng Bảo hiểm số 3 - Bảo Minh Bắc Giang.

- Từ 03/2010 – 11/2011: Phó phòng - Phòng Bảo hiểm số 3 - Bảo Minh Bắc Giang.

- Từ 11/2011 – 08/2014: Trưởng phòng - Phòng BH Hiệp Hòa – Việt Yên - Bảo Minh Bắc Giang.

- Từ 08/2014 – 12/2015: Phó Giám đốc - Bảo Minh Bắc Giang.

- Từ 12/2015 – 11/2021: Giám đốc - Bảo Minh Bắc Giang.

- Từ 11/2021 – 01/2023: Giám đốc Bảo Minh Bắc Giang kiêm Giám đốc Công ty Bảo Minh Quảng Ninh.

- Từ 01/2023 – nay: Phó Tổng Giám đốc - TCT CP Bảo Minh.