TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021, như sau:

- CBTT Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021;

- Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2021;

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐTN năm 2021;

- Mẫu Giấy ủy quyền số 01; 

- Mẫu Giấy ủy quyền số 02; 

- Mẫu đề cử, ứng cử TV.HĐQT, TV.BKS;

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐTN trực tuyến;

- Quy chế đề cử, ứng cử TV.HĐQT, TV.BKS; 

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020;

- Báo cáo hoạt động BKS năm 2020;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

- Tờ trình thông qua KHKD năm 2021;

- Tờ trình danh sách ứng viên HDQT 2021

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Tờ trình thông qua thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2021;

- Tờ trình vv Trả cổ tức năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2021

- Tờ trình của BKS v/v lựa chọn hoặc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Bảo Minh;

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Thông tin lý lịch ứng viên TV.HĐQT, TV.BKS:

  + Thông tin ông Đinh Việt Tùng

- Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2021;

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021.