Thông Báo: Gói Thầu "Thuê Công Cụ Giám Định & Bồi Thường Trực Tuyến Cho Bảo Hiểm Xe Cơ Giới"

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo đã đăng tải hồ sơ mời thầu "Thuê công cụ giám định và bồi thường trực tuyến cho bảo
hiểm xe cơ giới" lên Hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia.

Tên gói thầu: Thuê công cụ giám định và bồi thường trực tuyến cho bảo hiểm xe cơ giới.

Tên dự toán: Chi phí Thuê công cụ giám định và bồi thường trực tuyến cho bảo hiểm xe cơ giới 2022-2025.

Link:https://muasamcong.mpi.gov.vn/egp/contractorfe/bid-invitations/view-detail/4c97919d-dadc-4377-b6df-761844f5d80a?type=TBMT&isInternet=1&step=4

 

Viết bình luận