Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Lãnh Đạo Tổng Công Ty

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo thay đổi nhân sự lãnh đạo Tổng công ty như sau:

1.     Quyết định 2121/2021-BM/TCNS ngày 18/11/2021 của TGĐ v/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Võ Đại Phong giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bồi thường xe ô tô TP. HCM với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 22/11/2021;

2.     Quyết định 2090/2021-BM/TCNS ngày 15/11/2021 của TGĐ v/v: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán và Kiểm tra Nội bộ đối với ông Nguyễn Sĩ Hùng kể từ ngày 15/11/2021 để thực hiện công tác bàn giao nghỉ chế độ hưu trí;

3.     Quyết định 2091/2021-BM/TCNS ngày 15/11/2021 của TGĐ v/v: Bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Phương – Phó Ban Kiểm toán và Kiểm tra nội bộ giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán và Kiểm tra Nội bộ với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 15/11/2021;

4.     Quyết định 2092/2021-BM/TCNS ngày 15/11/2021 của TGĐ v/v: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Thảo – Chuyên viên Ban Kiểm toán và Kiểm tra nội bộ giữ chức vụ Phó Ban Kiểm toán và Kiểm tra Nội bộ với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 15/11/2021.

BMI News

Viết bình luận