Công bố thông tin

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin: về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021